• chaber.jpg
  • czerna1.jpg
  • czerna2.jpg
  • rzepak.jpg
  • odra.jpg
Start
środa, 24 lipca 2019
ZAWIADOMIENIE – VI ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY ŻUKOWICE Drukuj
poniedziałek, 08 kwietnia 2019
Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) zwołuję na dzień  11 kwietnia 2019 r. o godz. 14:00  Urzędu Gminy w Żukowicach VI zwyczajną sesję Rady Gminy Żukowice, która odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy Żukowice, z następującym porządkiem obrad:
1.    Otwarcie sesji.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołów z ostatnich sesji.
4.    Odpowiedzi na interpelacje.
5.    Informacja o pracy Wójta między sesjami.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Żukowice na 2019 rok
7.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
8.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
9.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli zatrudnionych na określonych stanowiskach
10.    Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości gruntowej od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
11.    Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Żukowice
12.    Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
13.    Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żukowice
14.    Podjęcie uchwały w sprawie dopłat do taryfowych grup odbiorców zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Żukowice
15.    Interpelacje radnych.
16.    Sprawy różne.
17.    Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Jarosław Szmidt
 
Top! Do góry